Stedsutvikling

Nordland fylkeskommune har som mål at byer og tettsteder i Nordland skal styrke sin attraktivitet for befolkning, bedrifter og tilreisende. Satsningen på stedsutvikling omfatter økonomiske virkemidler til opparbeiding av offentlige uterom, i tillegg til planveiledning og kompetanseutvikling.

 

Strategi for stedsutvikling

(PDF, 5 MB)Nordland fylkesting vedtok i april 2015 Strategi for stedsutvikling (PDF, 5 MB) som både skal legges til grunn for fylkesrådets behandling av kommunenes søknader om stedsutviklingstilskudd og fylkeskommunens øvrige veiledningsarbeid, kunnskaps- og kompetanseutvikling.

 

Stedsutviklingstilskudd

Tilskuddsordningen for stedsutvikling er en av flere virkemiddelordninger for regional utvikling som er finansiert over den årlige bevilgningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her kan kommunene søke om inntil 50% støtte til investeringer i offentlige uterom i sine byer og tettsteder. Neste søknadsfrist er 1. mars 2019.
 

Offentlige uterom

På nettsiden offentlige uterom er en rekke av disse prosjektene dokumentert og presentert med foto og prosjektinformasjon. Målet med dette nettstedet er å formidle gode eksempler på gjennomførte uteromsprosjekter i Nordland. Les mer offentlige uterom på nettsiden www.nfk.no/uterom

 

Byromseminar Nordland

Fylkeskommunen arrangerer årlige byromseminar som belyser aktuelle problemstillinger knyttet til by- og tettstedsutvikling i Nordland. Seminarrapporter og foredrag fra byromseminarene er tilgjengelig på nettsiden www.nfk.no/byrom. 

Fant du det du lette etter?
Mathea Nybakke
Rådgiver
Heidi Ramsvik
Rådgiver stedsutvikling/ Off. sektor PhD stipendiat NMBU