Bredbånd

Den nye tilskuddsordningen fra 2014, som administreres av «Nasjonal kommunikasjonsmyndighet» (tidl. Post og Teletilsynet) ble modifisert for  2018 og 2019. 

I den nye ordningen blir fylkeskommunene tildelt et rammetilskudd basert på Nkom sin dekningsundersøkelse for angjeldende år. Kommunene i Nordland skal søke via regionalforvaltning.no, bredbånd. Nordland fylkeskommune vil deretter prioritere søknadene og levere en innstilling til Nkom over hvilke prosjekter som skal få støtte. Nkom behandler ikke søknadene. Fylkeskommunen må redegjøre for at de formelle kravene til søknadene er oppfylt. Deretter utbetales tilskuddet til fylkeskommunen, som i sin tur sender ut tildelingsbrev til de kommunene som har fått godkjent sine prosjekter. Sammen med tildelingsbrevet er det også et akseptskjema hvor kommunen skal  krysse av for en rekke kriterier og sende tilbake til fylkeskommunen i undertegnet stand, som bekreftelse på at man har lest og forstått kriteriene for støtten.  

Det vil komme nærmere opplysninger om søknadsfrist og mulige endringer i kriteriene i løpet av  januar 2019.

Kommunene kan søke om tilskudd til utbygging av bredbånd med grunnleggende god kvalitet (dvs. < 10 Mb/s) i de områdene der det i dag ikke eksisterer et slikt tilbud (hvite), og man ikke kan forvente at leverandørene bygger ut på kommersielle vilkår. Man kan også søke om å få tilskudd til å øke kapasiteten i områder som har tilbud om < 30 Mb/s (grå).

Kommunen kan be om lokale dekningskart for de områdene som søknaden gjelder for. Kartene blir produserte av Nkom. Kartene viser bredbåndsdekning i kvadrat på 100 x 100 meter, og det blir laget to kart for hvert område: - Et som viser dekning for 10 Mbit/s nedstrøms kapasitet («grunnleggende bredbånd»), eksklusive satellitt. - Et som viser dekning inntil 30 Mbit/s nedstrøms kapasitet («NGA bredbånd»).

En kan sende forespørsel om dekningskart til Nkom, e-post: dekningskart@nkom.no. Merk e-posten med «Dekningskart for breiband». En baserer kartdata på et verktøy som heter «Open Street Map» og forespørselen skal inneholde navn på kommune og eventuelt WGS 84-koordinater.

 

Vedlegg:

 
 
 

 

Formål:

Bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet, hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste 3 årene.

 

Hvem kan søke:

Kommuner og fylkeskommuner. Kommunene må søke gjennom fylkeskommunene. Flere kommuner kan gå sammen om en felles søknad.

Fylkeskommunen vurderer og rangerer søknadene og sender en innstilling til Nkom over de prosjektene som er godkjent for støtte. Nkom behandler ikke søknadene. 

 

Hva kan støttes:

Ordningen skal være teknologinøytral. Det betyr blant annet at både mobile, trådløse og faste bredbåndstilknytninger kan være aktuelle for støtte.

 

Vilkår:

 Det er opp til fylkeskommune å prioritere prosjektene når følgende kriterier  er oppfylt:

1. Min. 50% av statstilskuddet skal gå til prosjekter hvor det er mindre enn 10 mb/s (gjelder på fylkesnivå, dvs. alle prosjektene samlet)

2. Min. 25% egenfinansiering (fylke/kommune) (gjelder også på fylkesnivå, dvs. alle prosjektene samlet)

 

Støttenivå:

Vurderes individuelt for hvert prosjekt.

 

Krav til søknad:          

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Søknaden sendes elektronisk via https://regionalforvaltning.no.

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet. Det må foreligge dekningsanalyse for utbyggingsområdene og man må beskrive effekten av utbyggingen i forhold til alle 6 punktene under "Vilkår".

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB)

 

Søknadsfrist: 

Ikke fastsatt

Fant du det du lette etter?
Henry Andorsen
Seniorrådgiver